วิสัยทัศน์

ผู้ให้บริการโครงข่ายและดิจิทัลโซลูชั่นระดับภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

UIH พัฒนาและปรับเปลี่ยนกลยุทธสำคัญ 5 เรื่อง เพื่อเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจและพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวและแข็งแกร่ง