Sustainability

UIH Sustainability Framework

กรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ UIH สร้างขึ้นบนหลักสมดุลระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจและความรับผิดชอบขององค์กร

Environment

การดูแลสิ่งแวดล้อม

Social

สังคม

Governance

การกำกับดูแลกิจการ

UIH Sustainability Framework

กรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ UIH สร้างขึ้นบนหลักสมดุลระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจและความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งแสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาในด้านความยั่งยืนองค์กร อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (Environment Social and Governance) พร้อมกับมาตรฐาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Health and Environment-SHE) โดยพันธสัญญาดังกล่าวนั้นดำเนินการภายใต้กรอบของการกำกับดูแลที่ดี การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การมุ่งพัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยั่งยืน ทั้งนี้ หลักสำคัญของกรอบดังกล่าวช่วยให้ UIH ระลึกเสมอว่าวิสัยทัศน์ขององค์กร คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม และช่วยสื่อถึงประเด็นสำคัญขององค์กรในทุกมิติของความยั่งยืน

การดูแลสิ่งแวดล้อม

UIH ตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงไว้สำหรับคนในสังคมปัจจุบันและอนาคต เรายึดมั่นที่จะดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยสอดคล้องตามข้อกำหนดของประเทศและมาตรฐานสากล จุดมุ่งหมายของเราไม่ใช่แค่เพียงทำให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเชิงลบจากการดำเนินงานอย่างน้อยที่สุด แต่รวมไปถึงการมีส่วนช่วยเหลือในทางบวกต่อโลกด้วย ซึ่งครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

กระบวนการให้บริการที่มีความรับผิดชอบ
จากความมุ่งมั่นในเรื่องกระบวนการให้บริการที่มีความรับผิดชอบ UIH จึงให้การสนับสนุนเกี่ยวกับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายตามกำหนด ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัท ลูกค้า พันธมิตรทางธรกิจของ UIH และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการลดปริมาณกระดาษ
UIH ได้ลดการใช้ปริมาณกระดาษในกระบวนการทำงาน ด้วยการแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลทำให้ต้นทุนการพิมพ์และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บลดลง การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนระบบงานต่างๆ ที่คุ้นเคยต่างถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นระบบดิจิทัล ระบบออนไลน์ เอกสารที่บริษัทสร้างขึ้นนั้น จะมีเอกสารที่ต้องเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีทั้งเอกสารที่ต้องเก็บถาวร หรือเอกสารที่ต้องเก็บ 30 ปี เอกสารสำคัญเหล่านั้นจึงควรเก็บเป็นดิจิทัล เพื่อให้ไว้วางใจได้ทั้งในด้านความปลอดภัยและการจัดเก็บ

นโยบายลดการใช้พลังงานในองค์กร
UIH ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทมีนโยบาย ตั้งอุณภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา และปิดเครื่องปรับอากาศหลัง 17.30 น. เป็นต้นไป ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน เปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็น และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างจากส่วนกลาง เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ตรวจวัดแสงสว่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ และน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยต่อการบริโภคของพนักงาน เป็นต้น

สังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับ UIH หมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) กับบริษัทฯ พวกเรามีความพยายามที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้คนในสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปกป้องความเป็นอยู่ของบุคลากรของเรา ให้ดียิ่งขึ้นไป ภายใต้กรอบความยั่งยืน ในหัวข้อดังต่อไปนี้

สิทธิมนุษยชน
พวกเรามีความเชื่อมั่นว่าสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานอันสำคัญของสังคม UIH จึงมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมและการดำเนินการต่างๆ นั้นส่งเสริมถึงสิทธิดังกล่าว อีกทั้งเราไม่เพียงแต่สนับสนุนการไม่แบ่งแยกตามเชื้อชาติ ความเท่าเทียมกันของเพศ การปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในหากแต่รวมถึงลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจด้วย

บุคลากร
บุคลากรคือหัวใจของบริษัท UIH จึงให้ความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการต่างๆ นั้นสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่น บุคลากรจะทำงานในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีความสุข รวมถึงได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาด้านวิชาชีพ อีกทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและชีวอนามัยของพนักงาน

สุขภาพของพนักงาน
มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดยพนักงานทุกระดับชั้นจะได้รับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน กรณีพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายคลัง เป็นต้น จะได้รับการตรวจสุขภาพเฉพาะทาง ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน

การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
UIH ได้จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานและอบรมพนักงานเข้างานใหม่ จัดทำขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) เช่น การทำงานบนที่สูง, การทำงานที่อับอากาศในท่อใต้ถนน สำหรับงานร้อยสายโทรคมนาคม มาตรการการเข้าทำงานในห้องอุปกรณ์ และอื่น ๆ

กิจกรรมความปลอดภัย
UIH ได้อบรมความปลอดภัยพนักงาน ตามกฎหมาย และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยังกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยภายในบริษัท เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย ข่าวสารความปลอดภัยประจำเดือน จัดหาข่าวออนไลน์ที่เป็นกรณีอุบัติเหตุ ลักษณะการทำงานลากสายเคเบิลหรืองานที่คล้ายกับธุรกิจของบริษัท ส่งแจ้งเตือนผู้รับเหมาและพนักงานภายในบริษัท

กิจกรรมเพื่อสังคม
พวกเราตระหนักและเล็งเห็นว่าถึงศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกของบริษัทในวงกว้างผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ เพื่อสังคมส่วนรวม ในทุกปี UIH ภายใต้กลุ่มเบญจจินดา ได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการแพทย์ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนไทย อีกทั้งได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้สังคมที่เราอาศัยอยู่เป็นโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

การกำกับดูแลกิจการ

สัญญาคุณธรรม (Integrity Contract)
UIH ได้กำหนดสิ่งที่เรียกว่า “สัญญาคุณธรรม (Integrity Contract)” ขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการภายใต้หลักบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบ และการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมของบุคลากร

การเปิดรับความคิดเห็น (Compliance)
UIH เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ และการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ตลอดจนให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

การปฏิบัติตามกฎหมาย
UIH ได้ กำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHE) โดยได้กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) แต่ละระดับ: จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร, จป.วิชาชีพ

มาตรการควบคุมความปลอดภัยผู้รับเหมา
นอกจากการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของพนักงานในองค์กรแล้ว UIH ยังมีมาตรการการควบคุมความปลอดภัยผู้รับเหมาอีกด้วย โดยตรวจประเมินด้านความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาปีละ 2 ครั้ง ผลการตรวจประเมินความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา 15% ในการประเมินผู้รับเหมาประจำ ยกระดับมาตรฐานผลตรวจจากระดับต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นระดับมาตรฐานปฏิบัติสม่ำเสมอ และตรวจความปลอดภัยประจำเดือน

นโยบายการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว
UIH มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการด้านการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจอย่างเข้มงวด โดย UIH ได้รับมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือ ISO/IEC 27001 ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า UIH มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยง และปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม

มาตรฐาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพราะคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีมีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจต่อการพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง UIH ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHE) เพื่อเป็นเสาหลักให้พนักงานได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  1. ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยไม่กระทบต่อทั้งตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชน และสิ่งแวดล้อม
  2. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
  3. ประเมินความเสี่ยง เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อพนักงาน ทรัพย์สิน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนางานของผู้รับเหมาทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  4. จัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมให้กับพนักงานรวมทั้งผู้รับเหมาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

Safety Health and Environment (SHE) เปรียบเสมือนบ้านหนึ่งหลัง ที่มีรากฐานมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เรื่อง คือ

1. Laws & Regulation Compliance: การปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

  • พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
  • กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565
  • กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. Safety Health & Environment Element Standard: การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท

UIH ได้ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์หาอันตรายจากการทำงานและการป้องกันอันตรายตลอดจนนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

3. Safety Health & Environment compliance with customer requirement: การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดลูกค้า

ในการเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทลูกค้า UIH ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า ในด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สำหรับกรอบในการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นไปสู่การปฏิบัติ ในแต่ละปี UIH ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน SHE ประจำปีผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลตามมาตรฐานการจัดการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) โดยทุกหน่วยงานได้นำไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง