Endpoint Security

ปัจจุบันภัยคุกคามไซเบอร์มีการพัฒนารูปแบบการโจมตีอย่างรวดเร็ว และรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ มัลแวร์ที่พัฒนารูปแบบการโจมตีใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง บางตัวส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในองค์กรล่ม ข้อมูลสำคัญในองค์กรถูกขโมยจนไม่สามารถทำงานได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรแบบประเมินค่าไม่ได้

UIH Endpoint Security โปรแกรมป้องกันภัยคุกคามจากมัลแวร์รูปแบบใหม่ รองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ และ Servers สามารถรู้ทันวิธีการโจมตีที่หลากหลายรูปแบบของมัลแวร์ได้ 100% พร้อมระบบปกป้องเครือข่ายองค์กรคุณแบบ Real-time หากตรวจพบสิ่งผิดปกติ ระบบจะทำการตรวจสอบ ป้องกัน และดักจับมัลแวร์อัตโนมัติ รวมถึงวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root cause) และชี้จุดเกิดเหตุว่ามัลแวร์เข้ามาผ่านช่องทางใด พร้อมทั้งแจ้งเตือน ประเมินความเสี่ยง เพื่อลดความเสียหายจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้ ทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย ไร้กังวล