DDoS Protection

การโจมตีทาง Cyber ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยความราบรื่น มั่นคงปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่มาใช้บริการ ทำให้องค์กรต้องเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างเครือข่ายองค์กรให้มากยิ่งขึ้นบริการ DDoS มีชื่อเต็มว่า Distributed Denial of Service เป็นการโจมตีระบบเครือข่ายรูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะการโจมตีคล้ายกับ DoS (Denial of Service) แต่ DDoS จะโจมตีจากผู้ประสงค์ร้าย (Attacker) ที่มาจากหลายๆ ต้นทาง โดยจุดประสงค์หลักของการโจมตีคือ ทำให้เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ (Server) ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ ด้วยการพยายามทำให้ Bandwidth ของ Link ที่เชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายเต็ม หรือทำให้เครื่องแม่ข่ายรับปริมาณการใช้งานมากเกินที่เครื่องจะรับไหว (Overload) จนไม่สามารถให้บริการได้ในที่สุด 

ทุกปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อองค์กรคุณมี DDos Protection บริการตรวจสอบ และจัดการการโจมตีจากการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังตรวจสอบความเสี่ยงของแอพพลิเคชั่น และบริการที่ใช้งานอยู่ในเครือข่ายขององค์กรให้ปลอดภัยจากการถูกโจมตีจากแฮ็คเกอร์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังสามารถทำให้เครื่องแม่ข่ายสามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย