Log Retention (LogYou)

บริการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ หรือระบบ Centralized Log Management ที่ได้มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2560) เป็นระยะเวลา 90 วัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

การจัดเก็บข้อมูล Log ไว้ที่ระบบศูนย์กลางจะทำให้การดูแล และตรวจสอบเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีระบบ Backup เพื่อป้องกัน Log สูญหาย และเสริมความปลอดภัยอีกขึ้นด้วยระบบป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล Log หรือการพยายามลบ Log ทิ้ง โดยผู้ไม่หวังดีที่ต้องการบิดเบือนข้อมูล พร้อมรองรับปริมาณข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์โดยไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์กำเนิดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Source)