Log Retention

บริการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 90 วัน ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และรองรับปริมาณข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์โดยไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์กำเนิดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Source)