Database Firewall

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาการกระทำของผู้ใช้ เพื่อชี้วัดด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เช่น การค้นหาและจำแนกประเภทข้อมูล การบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ การติดตามการใช้สิทธิ์ระดับสูง การปกป้องข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล