Data Discovery

เครื่องมือในการค้นหา และตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การคัดแยกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร ตลอดจนข้อมูลที่ยังไม่ได้ถูกแยกแยะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในองค์กรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพ โดยการค้นหาและแยกแยะข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นหัวใจหลักของ Data Discovery