Next Generation Firewall(NGFW)

PictureTest

บริการที่ถูกออกแบบมาสำหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายข้อมูลระดับอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และป้องกันภัยการโจมตีหรือภัยคุกคามระบบผ่านช่องโหว่ของแอพพิเคชัน (IPS) รวมถึงทราฟฟิกขยะ ช่วยให้สามารถใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในองค์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ