Log Retention Service

PictureTest

Log Retention Service

บริการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (LRS - Log Retention Service) ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และรองรับปริมาณข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์โดยไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์กำเนิดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Source)