Distributed Denial of Service (DDoS)

PictureTest

Distributed Denial of Service Protection (DDoS Protection) 

DDoSมีชื่อเต็มว่า Distributed Denial of Service เป็นการโจมตีระบบเครือข่ายรูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะการโจมตีคล้ายกับ DoS (Denial of Service) แต่ DDoS จะโจมตีจากผู้ประสงค์ร้าย (Attacker) ที่มาจากหลายๆ ต้นทาง โดยจุดประสงค์หลักของการโจมตีคือ ทำให้เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ (Server) ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ ด้วยการพยายามทำให้ Bandwidth ของ Link ที่เชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายเต็ม หรือทำให้เครื่องแม่ข่ายรับปริมาณการใช้งานมากเกินที่เครื่องจะรับไหว (Overload) จนไม่สามารถให้บริการได้ในที่สุด