Security Services

Vulnerability Assessment

Vulnerability Assessment เป็นบริการประเมิณความเสี่ยงของระบบสารสมเทศขององค์กร โดยการตรวจสอบหาช่องโหว่ทั้งจากภายในองค์กรเอง หรือจากภายนอกองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยง (Risk) ที่อาจเกิดขึ้น และความรุนแรงจากผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ (Impact)

ประโยชน์ใช้งาน

  • เพื่อให้องค์กรทราบถึงความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจาก ระบบเครือข่าย เว็บแอพพลิเคชั่น ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ และส่วนอื่นๆภายในระบบสารสนเทศ  และนำไปสู่ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงนั้นในลำดับต่อไป

Contact us for more information

CONTACT