Security Services

Security Information and Event Management (SIEM)

Security Information & Event Management (SIEM) คือ ระบบจัดเก็บ Log, Event และวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Security ในรูปแบบต่างๆ เช่น Log, Event, Flow เพื่อนำมาจัดเก็บ, ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถอ่านได้, ดำเนินการตรวจสอบ, วิเคราะห์ข้อมูล, แสดงผล, พร้อมทั้งแจ้งเตือนเหตุการ์ณนั้นๆ อย่างทันท่วงทีที่ตรวจสอบพบ

ประโยชน์ใช้งาน

  • เพื่อให้องค์กรสามารถรับทราบถึงความมั่นคงปลอดภัยจากอุปกรณ์หรือระบบสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมาก มาวิเคราะห์ร่วมกัน และค้นหาปัญหา, ภัยคุกคาม หรือการโจมตีที่เกิดขึ้นอยู่ได้ ทั้งนี้ยังเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยที่จะช่วยให้สามารถตรวจสอบเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นในเชิงลึก เพื่อระบุถึงสาเหตุ, ความเสียหาย และความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

Contact us for more information

CONTACT