Security Services

PCI-DSS

PCI-DSS เป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงิน เพื่อให้องค์กร สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นสิ่งจำเป็นองค์กรที่จัดเก็บประมวลผลหรือส่งข้อมูลบัตรชำระเงินรวมถึงธุรกิจใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการประมวลผลบัตรเครดิต เช่น บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการที่จัดการธนาคารและหน่วยงานชำระเงินระหว่างประเทศ จึงต้องได้รับมาตรฐาน PCI-DSS ด้วยความสามารถและความเข้าใจ พร้อมประสบการ์ณมากมายของ UIH จะนำพาองค์กรของท่านมุ่งสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงิน ในระดับสากลทัดเทียมกับนานาประเทศมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงิน

ประโยชน์ใช้งาน

  • เป็นการยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐานสากลในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงิน เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

Contact us for more information

CONTACT