Security Services

OT Security

OT Security หรือ Operational Technology Security เป็นการนำ Security มาผนวกเข้ากับ เทคโนโลยีด้านปฏิบัติการณ์ ในอุตสาหกรรม เช่น SCADA PLC RTU DCS ICS PAC และ ระบบการดำเนินงาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานของโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญ (Critical Infrastructure) ต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมที่จำเป็นต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต อาทิเช่น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อันได้แก่ การไฟฟ้า การประปา การบําบัดนํ้าเสีย การป้องกันอัคคีภัย การกำจัดขยะ การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น การนำ Security เข้ามาเพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ในระบบ Operational Technology จำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง UIH ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชันสําหรับองค์กร มีความเชี่ยวชาญในการนำ Security มาผนวกรวมกัน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจยิ่งขึ้น

ประโยชน์ใช้งาน

  • เพื่อเป็นการป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ไปยัง เทคโนโลยีด้านปฏิบัติการณ์ ในอุตสาหกรรม