Security Services

NIST Cybersecurity Framework

NIST Cybersecurity Framework เป็นกรอบการทำงานด้าน Cybersecurity ที่เป็นที่นิยมใช้อย่างมากในปัจจุบัน โดยในหลายๆองค์กรนำ NIST เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นหลักการ และแนวทางปฎิบัตี่ดีที่สุดที่ของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการยกระดับความมั่นคงปลอดภัย 

UIH ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชันสําหรับองค์กร พร้อมประสบการ์ณมากมาย จะนำพาองค์กรของท่านมุ่งสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยนำ NIST Cybersecurity Framework เข้ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการยกระดับองค์กรให้มีกรอบการทำงานด้าน Cybersecurity พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านไม่ว่าจะเป็น

Identify

เป็นการระบุสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงในส่วนต่างๆ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Protect

เป็นการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อจำกัดระดับผลกระทบและลดโอกาสเกิดความเสี่ยง

Detect

เป็นการตรวจหาเหตุการณ์ผิดปกติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง

Respond

เป็นการดำเนินการตอบสนองต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรวจพบ

Recover

เป็นการดำเนินการกู้คืนระบบสารสนเทศที่ได้รับความเสียหายจากการถูกคุกคามด้านไซเบอร์

Contact us for more information

CONTACT