Security Services

Managed Firewall

บริการบริหารจัดการป้องกันการอุปกรณ์ป้องกันโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Managed Firewall) เป็นที่ทราบกันดีว่า Firewall นั้นเป็นด่านแรกของระบบความปลอดภัยเครือข่ายขององค์กร มีหน้าการป้องกันการโจมตีไม่ให้เข้าถึงระบบหรือข้อมูลสำคัญ ภายในนั้นองค์กร เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลลูกค้า เอกสารสัญญา หรือแม้กระทั้งทรัพย์สินทางปัญญาของอคง์กร และทันทีที่เกิดการโจมตีต่างๆ UIH ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชันสําหรับองค์กร จะดำเนินการสกัดกั้นการกระทำดังกล่าวทันที หรือแม้กระทั้งในสถานะการ์ณปกติ ก็ยังคอยปรับปรุง อัพเดทความสามารถของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ โดยนำอุปกรณ์ Next-Generation Firewall ที่ทันสมัยประกอบด้วยความสามารถทั้งการป้องกัน ภัยคุกคาม, มัลแวร์รูปแบบใหม่, Zero Day, พร้อมทั้งยังมาด้วย ความสามรรถด้าน AI และ Machine Learning เพื่อให้พร้อมรับมือได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ใช้งาน

  • บริการบริหารจัดการป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ Managed Firewall เพื่อให้องค์กรได้มั่นใจว่า สามารถสกัดกั้นการ โจมตีทางไซเบอร์ได้ และสามารถลดความเสียหายของบริษัทอีกด้วย

Contact us for more information

CONTACT