Security Services

Managed Distributed Denial of Service (DDos)

บริการบริหารจัดการป้องกันการโจมตีจาก DDoS เป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล ที่จะช่วยในการระบุและจัดการการโจมตีระบบเครือข่ายขององค์กร และตรวจจับ DDoS ในระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ระบบจะทำการตรวจสอบ และสกัดกั้นการกระทำดังกล่าวทันที 

ประโยชน์ใช้งาน

  • บริการบริหารจัดการป้องกันการโจมตีจาก DDoS ช่วยให้องค์กรปลอดภัยจากการถูกโจมตีจากแฮ็คเกอร์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Contact us for more information

CONTACT