Security Services

Managed Data Loss Prevention (DLP)

บริการบริหารจัดการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลในองค์กร Manage Data Loss Prevention (DLP) เป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล ปกป้องข้อมูลไม่ให้ถูกส่งออกไปยังภายนอกองค์กร หรือบริษัท เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลลูกค้า เอกสารสัญญา สามารถป้องกันไฟล์ตั้งแต่อยู่ในองค์กร โดยจะไม่ขัดขวางต่อการทำงานปกติ และทันทีที่เกิดการกระทำต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล ระบบจะทำการตรวจสอบ และสกัดกั้นการกระทำดังกล่าวทันที 

dlp

ประโยชน์ใช้งาน

  • บริการบริหารจัดการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลในองค์กร เพื่อให้องค์กรได้มั่นใจว่าข้อมูลขององค์กรจะไม่รั่วใหลที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ช่วยลดปริมาณข้อมูลที่ส่งออกนอกองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต เท่ากับลดความเสียหายของบริษัทอีกด้วย

Contact us for more information

CONTACT