Security Services

Managed CSOC/SOC (Advanced Security Monitoring)

บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบ 24X7 โดยผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC27001:2013 และ ISO/IEC 27701:2019 ครอบคลุมบริการ CSOC/SOC  ทำให้มั่นใจว่าทั้งบุคลากร (People), กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) ที่UIH ให้บริการได้มาตรฐานในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ การปกป้องข้อมูลของลูกค้า การประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือการทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

CSOC

More Product

Managed Detect & Response (MDR)

Managed Web Application Firewall (WAF)

Distributed Denial of Service (DDos)

ประโยชน์ใช้งาน

  • สามารถรับทราบถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นและสามารถรับมือกับการโจมตีได้อย่างแม่นยำ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การรับมือด้าน Cybersecurity ในอนาคตด้วยความปลอดภัยขั้นสูง

Contact us for more information

CONTACT