Security Services

Identity Access Management (IAM) / Privileged Access Management (PAM)

IAM/PAM เป็นระบบบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึง โดยทำการพิสูจน์ตัวตน และตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง ที่ครอบคลุมการทำการยืนยันตัวตนในรูปแบบต่างๆ ระหว่าง ผู้ใช้ อุปกรณ์ และบริการต่างๆ  ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กร เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าผู้ที่ใช้งาน และเข้าถึงทรัพยากรขององค์กรนั้นคือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีสิทธิ์จริงๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร ในการเข้าถึงระบบ และบริการต่างๆ ขององค์กรได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิผลของงานในองค์กรในยุคสังคมดิจิทัล

ประโยชน์ใช้งาน

  • เพื่อให้การบริหารจัดการตัวตนและสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรขององค์กรนั้น คือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีสิทธิ์จริงๆ ทั้งนี้เพื่อป้องการการเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับต่างๆ จากผู้ไม่ประสมค์ดีได้อีกด้วย

Contact us for more information

CONTACT