Security Services

Firewall/IPS

Firewall คือระบบป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทราบกันดีว่า Firewall นั้นเป็นด่านแรกของระบบความปลอดภัยเครือข่ายขององค์กร มีหน้าที่ป้องกันการโจมตีไม่ให้เข้าถึงระบบหรือข้อมูลสำคัญภายในองค์กร เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลลูกค้า เอกสารสัญญา หรือแม้กระทั่งทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร

UIH ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชันสําหรับองค์กร นำเสนออุปกรณ์ Next-Generation Firewall ที่ทันสมัยประกอบด้วยความสามารถในการป้องกัน ภัยคุกคามทางไซเบอร์, มัลแวร์รูปแบบใหม่, Zero-day มัลแวร์, พร้อมทั้งยังมากด้วย ความสามารถด้าน AI และ Machine Learning เพื่อให้พร้อมรับมือกับการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ตลอดเวลา

ประโยชน​์ใช้งาน

  • เพือเป็นระบบป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ Managed Firewall เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่า สามารถสกัดกั้นการ โจมตีทางไซเบอร์ได้ และสามารถลดความเสียหายของบริษัทอีกด้วย

Contact us for more information

CONTACT