Security Services

Cloud Security

Cloud Security เป็นระบบรักษาความปลอดภัย ที่ปกป้องข้อมูล, แอปพลิเคชัน และโครงสร้างระบบต่างๆ ที่อยู่บนคลาวด์ จากการโจมตีทางไซเบอร์ ทำหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัย เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลอันมีค่าของผู้ใช้บริการ Cloud Security ได้แบ่งความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ กับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งาน โดยจะมีการแบ่งส่วนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ความรับผิดชอบของฝั่งผู้ให้บริการ (Responsibilities of service providers)

ความรับผิดชอบของฝั่งผู้ใช้ (User Responsibility)

 ความรับผิดชอบที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบบริการ ที่ได้รับความนิยมก็จะมี Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS)

UIH ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชันสําหรับองค์กรมีความพร้อมในการนำ Security มาผนวกรวมกับผู้ใช้บริการ Cloud Services เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์

ประโยชน์ใช้งาน

  • Cloud Security เป็นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยบน Cloud Services เพื่อป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ไปยังข้อมูลแอพพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของกับระบบ

Contact us for more information

CONTACT