Security Services

Awareness Training

การสร้างการตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในองค์กร (Awareness Training) ช่วยให้องค์กรมีความพร้อมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในโลคยุคปัจจุบัน ทั้งยังลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ได้มากขึ้น

ประโยชน์ใช้งาน

  • การฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้บุคคลากรมีการพัฒนาและการนำองค์ความรู้ประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่มีความปลอดภัยได้

Contact us for more information

CONTACT