Managed Services

Cloud VPN & Cloud Internet

Cloud VPN

บริการรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี MPLS เชื่อมต่อโครงข่ายความเร็วสูงเข้ากับเครือข่ายขององค์กรลูกค้าที่กระจายอยู่ตามสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยตรง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูล และยังสามารถบริหารจัดการแบนด์วิธตามการใช้งานจริงได้อีกด้วย ส่งผลให้ลูกค้าประหยัด และใช้งานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น หากในอนาคตลูกค้ามีการขยายสาขาก็สามารถปรับเปลี่ยนแบนด์วิธ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้

คำอธิบายรูปแบบการทำงานของบริการ

  • 50 Mbps คือ แบนด์วิธที่จัดสรรให้เฉพาะสำนักงานใหญ่โดย package เริ่มต้นที่ 50 Mbps
  • 50 Mbps x 2 = 100 Mbps คือ Cloud Bandwidth เป็นโควต้าแบนด์วิธส่วนกลางสำหรับจัดสรรให้สาขา โดยแต่ละสาขาสามารถแบ่งไปใช้งานโดยหักลบจากแบนด์วิธส่วนกลาง ฉะนั้นถ้าจัดสรรให้สาขาละ 10 Mbps จะรองรับการใช้งานได้จำนวน 10 สาขา

กรณีลูกค้าใช้งานแบนด์วิธส่วนกลางเต็มแล้ว ต้องการเพิ่มแบนด์วิธให้แต่ละสาขา ลูกค้าสามารถซื้อแบนด์วิธที่สำนักงานใหญ่เพิ่ม โดยจะปรับขึ้นทีละ 10 Mbps เช่น จาก 50 Mbps เป็น 60 Mbps (คูณ 2 จะได้ Cloud Bandwidth ที่ 120 Mbps)

อัตรา Ratio 1:2

  • ค่าบริการคิดราคาแยกระหว่าง Access กับ Bandwidth

Cloud Internet

UIH Cloud Internet ดีอย่างไร

องค์กรที่มีหลายสาขามักออกแบบ Gateway อินเทอร์เน็ตของทั้งองค์กรให้อยู่ที่สำนักงานใหญ่หรือ Headquarter เพื่อง่ายต่อการควบคุม Policy และความปลอดภัยจากการโจมตีภายนอก เกิดเป็นปัญหาคอขวดของ Traffic ในการใช้งาน เพราะ Headquarter ต้องมีวงจรขนาดใหญ่เพื่อรองรับ Traffic ของทุกสาขา

บริการ Cloud Internet ของ UIH จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจากเดิม Gateway อินเทอร์เน็ตของทั้งองค์กรจะอยู่ที่ Headquarter หรือสำนักงานใหญ่ เปลี่ยนเป็นการออกอินเทอร์เน็ตผ่าน Gateway ของ UIH โดยตรง นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและลด Traffic ที่สำนักงานใหญ่แล้ว ในกรณีที่องค์กรมีการใช้ Traffic internet เพิ่มขึ้นก็ยังสามารถขยาย Performance อุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมต่าง ๆ ที่ช่วยให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างครบครัน เช่น Cloud Authentication, Cloud Log ที่มีการเก็บข้อมูลการเข้าถึงของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ บริการ Firewall on cloud ที่ช่วยเสริมความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตขององค์กร บริการ Usage report ที่ทำให้องค์กรสามารถดูภาพรวมการใช้งาน Traffic อินเทอร์เน็ตในแต่ละ Application ได้อีกด้วย

องค์กรสามารถลดความซับซ้อนของอินเทอร์เน็ตที่ต้องผ่าน Headquarter (HQ) ด้วยบริการ Cloud Internet โดยย้าย Gateway อินเทอร์เน็ตขององค์กรที่ Headquarter (HQ) ไปที่ UIH โดยตรงพร้อมบริการเสริม เช่น Cloud authentication, Usage log ช่วยทำให้ Internet solution ขององค์กรสมบูรณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติหลักของ UIH Cloud Internet

สามารถเชื่อมต่อ Internet ของสาขาผ่าน Gateway ของ UIH โดยตรง แทนการเชื่อมต่อผ่านสำนักงานใหญ่

รองรับการใช้งาน NAT, Basic Authentication, Application Control และอื่น ๆ

มีการเก็บ Log การใช้งาน ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560

ประโยชน์ใช้งานของ UIH Cloud Internet

ลดความแออัดในการใช้งาน Traffic ที่สำนักงานใหญ่

คุณภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพ ดูแล และรักษาเสถียรภาพของระบบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถใช้งานร่วมกับบริการเสริมอื่นๆ ของ UIH เช่น Cloud Authentication, Usage Report 

คุณสมบัติเด่น

ทุกสาขาส่งข้อมูลถึงกันได้อย่างอิสระ (Full Mesh)

สามารถกำหนดสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นต้นทางทดแทนได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา

เลือกและปรับเปลี่ยน Cloud Bandwidth ได้ตั้งแต่ 64 Kbps - 1Gbps

ประยุกต์ใช้งาน Protocol ได้หลายรูปแบบ อาทิ IPv4, IPv6, Routing Protocol, IPX, DECNET, SNA เป็นต้น

ใช้งาน Application ที่หลากหลาย ในรูปแบบมัลติมีเดียทุกประเภท เช่น VOIP, VDO Conference, Media Streaming เป็นต้น

กำหนดลำดับความสำคัญของ Application ที่ใช้งานในองค์กร (Quality of Service: QoS)

โครงข่ายความเร็วสูงที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน MEF CE1.0 และ CE2.0 มีความเสถียรและความปลอดภัยสูง

ใช้งานร่วมกับบริการ BoD (Bandwidth on Demand) ได้

ประโยชน์ใช้งาน

  • ช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการเครือข่ายขององค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่มีหลายๆ สาขา
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลแต่ละสาขา

Contact us for more information

CONTACT