Cloud & Data Center

HM Object Storage

S3 compatible object storage located in Thailand.

บริการเก็บข้อมูลในรูปแบบวัตถุ (Object) ลงในถังเก็บข้อมูล หรือที่เรียกกันว่า Bucket โดยตั้งอยู่ในประเทศไทย สามารถรองรับการเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น Website, Mobile App หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (Unstructured Data) โดยสามารถขยายขนาดพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดกว่าการเก็บข้อมูลในรูปแบบเดิม

WHY USE HM Object Storage WITH US?

DOMESTIC

Object Storage ที่ UIH ให้บริการอยู่ในประเทศไทย ส่งผลให้การเข้าใช้งานรวดเร็วกว่าเข้าใช้ที่ต่างประเทศมากถึง 2 เท่า

NO DATA TRANSFER

ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมในการ Download/Upload ข้อมูลสู่ Object Storage

S3 COMPATIBLE

หากมีการใช้งาน S3 อยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนมาใช้งาน Object Storage ที่ UIH ได้ทันที

HM Object Storage ทำงานอย่างไร?

Supported with leading vendors

No bandwidth cost. High availability. Local.

Commvault

หากใช้งาน Commvault อยู่สามารถใช้ HM Object Storage เป็น Office Backup ได้ทันที เพื่อให้สอดคล้องกับ 3-2-1 Backup Rules ที่ UIH เราให้บริการ HM Object Storage โดยคิดบริการตามพื้นที่ที่ต้องการ และไม่มีค่า Bandwidth เพิ่มเติม

QNAP

หากใช้งาน NAS Storage ของ QNAP สามารถ Backup NAS ของคุณ ไว้บน HM Object Storage ได้ทันที เพื่อช่วยเพิ่ม Data Protection ให้แก่ระบบสำรองของคุณ

Synology NAS

หากใช้งาน NAS Storage ของ Synology สามารถ Backup NAS ของคุณ ไว้บน HM Object Storage ได้ทันที เพื่อช่วยเพิ่ม Data Protection ให้แก่ระบบสำรองของคุณ

VEEAM

ใช้ HM Object Storage ร่วมกับ Veeam เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ในการ Backup ที่ Data Center ของคุณ

Contact us for more information

CONTACT