UIH เปิดคลินิกเฉพาะกิจ แนะวิธีการทำ PDPA ตั้งแต่เริ่มจนจบ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 UIH เปิดคลินิกเฉพาะกิจ ให้คำปรึกษาข้อสงสัย และปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับ PDPA ในรูปแบบงานสัมมนาออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ที่ตอนนี้ได้ขยายเวลาบังคับใช้ออกไปอีก 1 ปี ทำให้องค์กรมีเวลาเตรียมตัวเพิ่มขึ้น และสามารถเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรได้มากขึ้นด้วยชมการบรรยายรูปแบบสัมมนาออนไลน์ฉบับเต็มตาม link ด้านล่างนี้

UIH Live Webinar หัวข้อ "UIH เปิดคลินิกเฉพาะกิจ แนะวิธีการทำ PDPA" ตอนที่ 1 >> CLICK
UIH Live Webinar หัวข้อ "UIH เปิดคลินิกเฉพาะกิจ แนะวิธีการทำ PDPA" ตอนที่ 2 >> CLICK

ภายในงานมีการตอบข้อสงสัย และให้คำปรึกษาส่วนที่องค์กรควรทราบ และควรปฏิบัติ ถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความสำคัญของ PDPA ข้อสงสัยในแง่ของข้อกฏหมาย และโทษปรับ

ซึ่ง คุณภูสิทธิ์ ชีวกนิษฐ์ และคุณยงยุทธ มะลิลา ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cybersecurity จาก UIH ทั้งสองท่าน ได้ให้คำตอบไว้ในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ทุกๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่จำเป็นต้องให้ความสำคัญของการทำ PDPA เนื่องจากกฎหมายประกาศให้บุคคล หมายรวมถึงลูกค้า พันธมิตร และพนักงาน มีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอันประกอบด้วย ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้เฉพาะเจาะจง เช่น

  • ชื่อ นามสกุล
  • เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่
  • ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
  • วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ การศึกษา
  • ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลทางการแพทย์
  • รวมถึงข้อมูลบนอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address, MAC Address, Cookie ID ฯลฯ

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เมื่อถูกจัดเก็บในองค์กรถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องดูแลไม่ให้เกิดการรั่วไหลไปสู่ภายนอก องค์กรจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ปลอดภัย และรัดกุมเหมาะสมกับลักษณะขององค์กร เพราะหากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกส่งต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับองค์กรได้

ซึ่งมีบทลงโทษทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองตามลำดับ โดยโทษสูงสุดทางแพ่ง คือ กำหนดให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดเป็น 2 เท่าของค่าความเสียหายจริง โทษสูงสุดทางอาญาคือจำคุก 1 ปี หรือปรับ 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษสูงสุดทางการปกครองคือปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

UIH มีบริการที่ช่วยให้องค์กรเตรียมตัว และเช็คความพร้อมเรื่องการปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 (PDPA) พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรของท่านด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ PDPA ของ UIH โดยครอบคลุมดูแลทั้ง 3 ปัจจัยสำคัญอย่างเหมาะสมที่สุด ตามขนาดองค์กรแต่ละประเภท สามารถให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจกับบุคคลากรในทุกระดับ ตรวจสอบอุปกรณ์ ประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุปกรณ์ให้อยู่ในระดับที่รับได้ รวมถึงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์การใช้งานภายในองค์กรเพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 หรือ PDPA