UIH Managed Services ดูแลทุกระบบ เคลียร์ทุกปัญหา ลดภาระค่าใช้จ่าย


บริการ UIH Managed Services ช่วยบริหารจัดการ และใช้งานระบบต่างๆ ในการทำงานขององค์กร เสมือนกับเป็นพนักงานขององค์กร ทำให้องค์กรไม่ต้องกังวลเรื่องของการมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งหมดที่องค์กรต้องใช้งาน  อีกทั้งยังช่วยบริหารต้นทุนในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างไอที และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ UIH พร้อมที่จะให้บริการดูแลรับผิดชอบระบบไอทีที่ยุ่งยากขององค์กรคุณ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายได้เป็นรายเดือนหรือรายปี เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ง่ายกว่าเดิม

Get in Touch