SD-WAN Service

เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการโครงข่ายและทราฟฟิกที่ใช้งานอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่เดิมองค์กรที่มีหลายสาขา จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่เพื่อใช้ข้อมูล และแอปพลิเคชันร่วมกันเพื่อออกอินเตอร์เน็ตผ่านสำนักงานใหญ่เท่านั้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกใช้งานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือ MPLS (Private Network) เนื่องจากมีความเสถียร และปลอดภัยสูง 

ปัจจุบัน ข้อมูล และแอปพลิเคชันถูกเปลี่ยนไปอยู่บนคลาวด์แพลตฟอร์มมากขึ้น เนื่องจากสามารถตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรทุกประเภท ทุกขนาดธุรกิจ และสามารถเลือกใช้งานแอปพลิเคชั่นได้หลากหลายผ่านผู้ให้บริการรายต่างๆ บนคลาวด์แพลตฟอร์ม อีกทั้ง ยังมีความยืดหยุ่นสูงสามารถขยายหรือปรับลดได้ตามความต้องการในการใช้งาน ทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทางด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนี่เองจึงเป็นเหตุผลทำให้คลาวด์แพลตฟอร์มเป็นที่นิยมมากขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้ง หลายๆ องค์กรก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนการใช้งานจากวงจร MPLS (Private Network) เป็นวงจรอินเตอร์เน็ต เพื่อให้รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ บนคลาวด์ เป็นต้น และเพิ่มเส้นทางการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาแม้ว่าวงจรใดวงจรหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาใดก็ตาม
เทคโนโลยี SD-WAN ดีอย่างไร

สามารถมองเห็นภาพรวม และบริหารจัดการการใช้งานของทราฟฟิกในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความสามารถของอุปกรณ์ SD-WAN ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นภาพรวมของการใช้งานทราฟฟิกที่วิ่งผ่านวงจรอินเตอร์เน็ตขององค์กร และสามารถมอนิเตอร์การใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนคลาวด์หรือแอปพลิเคชั่นดั้งเดิมในองค์กรได้แบบ Real-Time จึงสามารถบริหารจัดการการใช้งานวงจรอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการกระจายข้อมูลไปยังวงจรที่มีคุณภาพดีกว่าในช่วงเวลานั้นๆ 

เพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อจากสำนักงานสาขาไปยังคลาวด์แพลตฟอร์ม

องค์กรสามารถเชื่อมต่อไปยังคลาวด์แพลตฟอร์มได้อย่างปลอดภัยแม้เป็นการเชื่อมต่อผ่านวงจรอินเตอร์เน็ต เนื่องจากอุปกรณ์ SD-WAN สามารถบริหารจัดการ Routing, Monitoring และ Security ได้ในอุปกรณ์เดียว ทำให้บริหารจัดการงานของ User ภายในองค์กรได้ด้วย เช่น กำหนดว่าพนักงานแต่ละคนได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันใดได้บ้าง ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียแบนด์วิธโดยไม่จำเป็น ในขณะเดียวกันก็ยังป้องกันการโจมตีจากภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อได้หลากหลายมากขึ้น

องค์กรสามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อได้หลากหลายตามความต้องการใช้งาน เช่น สำนักงานใหญ่ และสาขาขนาดกลางใช้การเชื่อมต่อแบบ MPLS ส่วนสาขาย่อยใช้เชื่อมต่อแบบ FTTx เป็นต้น ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทางด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น