Managed Customer Network

บริการดูแลจัดการไอทีแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ตลอดจนจัดหาให้เช่าอุปกรณ์เครือข่าย บริหารจัดการ บำรุงรักษา เพื่อให้เครือข่ายภายในองค์กรลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ต้องเสียเวลา และบุคลากรเพื่อดูแลระบบเครือข่ายสื่อสาร ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินงาน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านไอที