Cloud Direct

บริการเชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงตรงไปยังผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Providers) ระดับ International อาทิ Amazon Web Services (AWS)Microsoft AzureMicrosoft Office365 และ Google ช่วยให้ลูกค้าองค์กรสามารถเชื่อมต่อตรงจากสำนักงานใหญ่ หรือสาขาต่างๆ ของลูกค้า เข้าสู่ระบบโครงข่ายผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทย ทำให้ลูกค้าที่ใช้งานบริการคลาวด์ เช่น Office 365, Azure และ Google สามารถรับ-ส่งข้อมูลไปยังระบบโครงข่ายในประเทศไทยผ่านเส้นทางพิเศษพร้อมท่อแบนด์วิธส่วนตัวแทนการเชื่อมต่อแบบเดิมที่ต้องรับ-ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ วิธีนี้ส่งผลให้การใช้งานคลาวด์ต่างๆ ตอบสนองได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น อีกทั้ง มีความเสถียรและปลอดภัยมากกว่าการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแบบปกติ