Cloud VPN

บริการรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี MPLS เชื่อมต่อโครงข่ายความเร็วสูงเข้ากับเครือข่ายขององค์กรลูกค้าที่กระจายอยู่ตามสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยตรง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูล และยังสามารถบริหารจัดการแบนด์วิธตามการใช้งานจริงได้อีกด้วย ส่งผลให้ลูกค้าประหยัด และใช้งานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น หากในอนาคตลูกค้ามีการขยายสาขาก็สามารถปรับเปลี่ยนแบนด์วิธ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ 

คำอธิบายรูปแบบการทำงานของบริการ 

  • 50 Mbps คือ แบนด์วิธที่จัดสรรให้เฉพาะสำนักงานใหญ่โดย package เริ่มต้นที่ 50 Mbps
  • 50 Mbps x 2 = 100 Mbps คือ Cloud Bandwidth เป็นโควต้าแบนด์วิธส่วนกลางสำหรับจัดสรรให้สาขา โดยแต่ละสาขาสามารถแบ่งไปใช้งานโดยหักลบจากแบนด์วิธส่วนกลาง ฉะนั้นถ้าจัดสรรให้สาขาละ 10 Mbps จะรองรับการใช้งานได้จำนวน 10 สาขา
  • กรณีลูกค้าใช้งานแบนด์วิธส่วนกลางเต็มแล้ว ต้องการเพิ่มแบนด์วิธให้แต่ละสาขา ลูกค้าสามารถซื้อแบนด์วิธที่สำนักงานใหญ่เพิ่ม โดยจะปรับขึ้นทีละ 10 Mbps เช่น จาก 50 Mbps เป็น 60 Mbps (คูณ 2 จะได้ Cloud Bandwidth ที่ 120 Mbps)
  • อัตรา Ratio 1:2
  • ค่าบริการคิดราคาแยกระหว่าง Access กับ Bandwidth