Management Team

Image

นายวิชัย เบญจรงคกุล

ประธานบริหาร

Image

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

กรรมการผู้จัดการ

Image

นายสันติ เมธาวิกุล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

Image

นายจีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์

รองกรรมการผู้จัดการ

Image

นายชาญชัย งามวิถี

รองกรรมการผู้จัดการ

Image

นายพีรยุทธ ชูจิรวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

Image

นายทยาวัต อุนนานนท์

รองกรรมการผู้จัดการ