Management Team

Image

นายวิชัย เบญจรงคกุล

ประธานบริหาร

Image

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

Image

นายชาติวุฒิ ตันจันทร์พงศ์

กรรมการบริหาร

Image

นายสันติ เมธาวิกุล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

Image

นายจีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์

รองกรรมการผู้จัดการ

Image

นายชาญชัย งามวิถี

รองกรรมการผู้จัดการ

Image

นายพีรยุทธ ชูจิรวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

Image

นายทยาวัต อุนนานนท์

รองกรรมการผู้จัดการ