BoD

PictureTest

ง่าย สะดวก รวดเร็ว ยืดหยุ่น ทุกที่ ทุกเวลา

BoD (Bandwidth on Demand) บริการปรับเปลี่ยนปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลของการใช้งาน Bandwidth (ขนาดของช่องสัญญาณ) ได้ด้วยตนเองผ่าน Web Portal Service (https://portal.uih.co.th) ของ UIH ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยแนวคิดแบบ Dynamic Bandwidth เครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ Bandwidth ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา และมีความปลอดภัยสูง ช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินการด้านเอกสาร รวดเร็ว ทันต่อความต้องการใช้งาน มีความยืดหยุ่นสามารถจัดสรร (เพิ่ม-ลด) Bandwidth ของแต่ละวงจรให้ตรงต่อความต้องการใช้งานจริงได้ ทั้งยัง สามารถนำ Bandwidth มาบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุด

การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ

  1. Instant Bandwidth on Demand การปรับเปลี่ยนเพิ่ม-ลดการใช้งานแบนด์วิธแบบทันทีที่ต้องการ
  2. Scheduled Bandwidth on Demand การกำหนดระยะเวลา Start-Stop ในการปรับเปลี่ยนการใช้งานแบนด์วิธ

หมายเหตุ: ระบบจะทำการบันทึก Records ในการปรับเปลี่ยน Bandwidth แต่ละครั้ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ตัวอย่างการใช้งาน BoD

  • กลุ่มธุรกิจโรงแรม: สามารถปรับ Bandwidth ให้สูงขึ้นในช่วง High Season และ Peak Season
  • กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล: สามารถทำการปรับ Bandwidth ให้สูงขึ้นในช่วงใช้งาน Telemedicine
  • กลุ่มสถานศึกษา: สามารถทำการปรับ Bandwidth ให้สูงขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียน
  • กลุ่มธุรกิจ Broadcast: สามารถปรับเพิ่ม Bandwidth ให้สูงขึ้นในช่วงที่ออกอากาศ
  • กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความต้องการในการปรับเพิ่ม Bandwidth ในบางสถานการณ์ เช่น: ช่วงเวลาที่ต้องการทำ Video Conference
  • การเพิ่ม Bandwidth ให้ DR Site เมื่อ DC Site Down
  • การเพิ่ม Bandwidth กรณีเกิด Congestion เนื่องจากการใช้งานสูงกว่าสภาวะปกติ
  • ช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงๆ (Peak Usage Period) และจำเป็นต้องเพิ่ม Bandwidth เช่น Batch Process, Storage Backup, BIG Data Transfer, Cloud Service ที่มีการใช้งานสูงเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นต้น