Managed Security

การบริหารจัดการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับโครงข่าย โดยมีให้เลือกทั้งการให้เช่าอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญทำการออกแบบ ติดตั้ง ให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานแอพพลิเคชันของบริษัท เพื่อลดปัญหาความไม่คุ้มค่าด้านการใช้งานของอุปกรณ์เดิม โดย UIH จะใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ (Best Practice) มาประยุกต์ใช้ในการปรับแต่งอุปกรณ์ เพื่อรองรับรูปแบบภัยคุกคามทุกชนิด อาทิ DDoS ไวรัส มัลแวร์ โทรจัน เป็นต้น