Log Management

บริการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (LRS Plus - Log Retention Service Plus) ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 90 วัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และรองรับปริมาณข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์โดยไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์กำเนิดข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Source)