ลดต้นทุนค่าอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไอทีแบบครบวงจรด้วย UIH Managed Servicesจากความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีโครงข่าย และอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆ ทำให้หลายองค์กรเกิดความกังวลว่า ระบบการบริหารจัดการ การดูแลระบบโครงข่าย อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก การเลือกใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ ระบบมอนิเตอร์ ตลอดจนการต่อ Maintenance Service Agreement (MA) หรือการดูแลและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครือข่าย ระบบโปรแกรมใช้งานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินที่องค์กรมีนั้น เหมาะสมแล้วหรือไม่ และด้วยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้หลายๆ องค์กรเริ่มเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการโครงข่าย และระบบเน็ตเวิร์ก มาใช้บริการโดยให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลแทน ซึ่งบริการดังกล่าวเรียกว่า Managed Services

บริการ UIH Managed Services เป็นบริการที่ช่วยให้ระบบโครงข่าย และอุปกรณ์เน็ตเวิร์กขององค์กรธุรกิจ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีความคุ้มค่ามากที่สุด สามารถพัฒนาโครงข่ายเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และยังช่วยให้สามารถบริหารต้นทุนทางด้านบุคลากร และระบบไอทีได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการในอนาคต


เหตุผลที่องค์กรควรใช้บริการ Managed Services เพื่อดูแลและจัดการระบบไอทีภายในองค์กร

- เชื่อมต่อได้อย่างเสถียร และรวดเร็ว

เนื่องด้วย UIH เป็นผู้ให้บริการทางด้านโครงข่าย และอินเทอร์เน็ตที่มีเกตเวย์เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอื่นๆ ครบทุกราย จึงสามารถดูแล และบริหารจัดการวงจรเชื่อมต่อ (WAN) และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก (LAN) ให้กับลูกค้าได้แบบ One Stop Service

- ลดภาระการดูแล และบริหารจัดการระบบไอที

เพราะ UIH มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลระบบดังกล่าวให้กับองค์กรของคุณ ด้วยเครื่องมือและบริการที่มีความทันสมัย

- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สามารถแนะนำวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพของระบบไอทีในองค์กรลูกค้าได้ เช่น การปรับจูน Configuration ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กให้ทำงานได้เหมาะสม ปรับเปลี่ยนประเภท จำนวน ความเร็วของวงจรเชื่อมต่อแต่ละสาขา ฯลฯ เพื่อให้การทำงานโดยภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ให้คำปรึกษา ดูแล ติดตั้ง ติดตาม

UIH จัดหาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า เช่น MPLS / Fttx /4G ติดตั้งวงจร ดูแลและบริหารจัดการ การใช้งานโครงข่าย ตลอดจนการมอนิเตอร์วงจร และอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการระบบเน็ตเวิร์กและงบประมาณของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

- ระบบมอนิเตอร์ที่ช่วยบริหารจัดการอุปกรณ์เน็ตเวิร์กได้หลากหลาย

เช่น อุปกรณ์ Lan Switch, Router, Firewall, POE Switch, Access Point รวมถึงอุปกรณ์ที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสนใจและต้องการใช้งานอย่าง SD-WAN ตลอดจนวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ได้ถึงระดับแอปพลิเคชั่น

- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

กรณีพบความผิดปกติของวงจรเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์กของลูกค้า UIH มีระบบแจ้งเตือนไปยังลูกค้าหลากหลายช่องทาง เช่น Email, SMS, Line พร้อมทั้งติดตามงานซ่อมบำรุงแบบ 24x7 ด้วยศูนย์บริการทั่วประเทศ

- ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการอุปกรณ์สำรอง (Spared Part)

ตามลำดับความสำคัญกรณีอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นของลูกค้า เพื่อลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

- บริการโดยทีมงานวิศกรที่มีความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์ด้านระบบเครือข่ายสื่อสารทั้ง MPLS, 3G/4G/5G, DWDM พร้อมทักษะความสามารถบนอุปกรณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Router, Switch, Wireless System, Firewall, SD-WAN หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง


ระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ของ UIH Managed Services

นอกเหนือจากการช่วยดูแลและบริหารจัดการโครงข่ายและระบบเน็ตเวิร์กให้กับลูกค้าแล้ว ทางทีม Managed Services ยังมีเครื่องมือตรวจสอบ และการสนับสนุนข้อมูลด้านอื่นๆ ให้กับทางลูกค้าอีกด้วย ได้แก่

 • Bandwidth on Demand (BoD) ทีม Managed Services ได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการปรับขนาดของการใช้งาน Bandwidth เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าตามสถานการณ์ และความจำเป็นที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานได้ทันท่วงที
 • Application Flow Monitoring Tool การเก็บข้อมูลการใช้งาน Bandwidth มาวิเคราะห์ต่อในเชิงโปรโตคอล โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานที่จำเป็นต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบเน็ตเวิร์กของลูกค้า ได้แก่

  - Bandwidth Utilization ปริมาณการใช้งาน Bandwidth ของแต่ละสาขา ทำให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  - Top Application / Top Conversation / Top Endpoint / Top Sender / Top Receiver ที่มีการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา ช่วยให้สามารถบริหารจัดการเน็ตเวิร์กได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหา Bandwidth ไม่เพียงพอ และปัญหาทางด้านเน็ตเวิร์กอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • Inventory System
  จัดเก็บข้อมูล Asset ของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบกับส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ โดยระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลลง Database System และสามารถกำหนดเวลาในการจัดเก็บได้ อันได้แก่ ยี่ห้อ/รุ่น ของอุปกรณ์, Serial Number, Software Version และ Configuration

  นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บ และจัดสรรการใช้งานส่วน WAN IP Address ของวงจรสื่อสารระยะไกล ที่ให้บริการโดยทาง UIH และผู้ให้บริการอื่นๆ รวมถึงส่วนของ Process ID ของ Routing Protocol ที่ถูกเลือกใช้บริการด้วย
 • Quality Assurance
  เจ้าหน้าที่ Managed Services จะทำการวิเคราะห์เหตุเสียที่มีผลกระทบกับวงจร หรือใช้งานไม่ได้ นานเกินกว่า SLA ที่กำหนด หรือเหตุเสียดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งแบบซ้ำซ้อน และซับซ้อน ที่วงจรสื่อสารระยะไกล หรือมีเงื่อนไขที่อาจทำให้เกิดผลเสียต่อการใช้งานในระยะยาว เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก รวมถึงให้คำปรึกษา และดำเนินการเพื่อให้การใช้งานวงจรสื่อสารระยะไกลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากการให้บริการโดยทาง UIH หรือผู้ให้บริการรายอื่น

  ด้วยความพร้อมและประสบการณ์ ในการให้บริการทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยด้าน Managed Services ที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้องค์กรขนาดใหญ่หลายๆ องค์กรทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน วางใจให้ UIH เป็นผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งบริหารจัดการโครงข่าย หากองค์กรของคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการ Managed Services สามารถติดต่อ UIH เพื่อสัมผัสประสบการณ์การให้บริการ Managed Services ที่แตกต่าง และดีที่สุดสำหรับองค์กรยุคดิจิทัล ได้ที่อีเมล info@uih.co.th หรือ โทร. 02-016-5000