เทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัย ช่วยบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ได้อย่างง่ายดายแนวคิดของระบบโลจิสติกส์ไม่ใช่เพียงการขนส่งหรือการจัดการคลังสินค้าเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึง การจัดการวัตถุดิบ การผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง และคลังสินค้า การดำเนินพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ได้อย่างครบวงจร ซึ่งนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจการค้าทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ  

ดังนั้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย ถือเป็นบทบาทสำคัญในการช่วยบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ป้องกันความผิดพลาด เพื่อให้งานราบรื่น ไม่หยุดชะงัก
 นำบริการไอทีช่วยผลักดันอุตสาหกรรม และองค์กรธุรกิจ สร้างโอกาสการแข่งขัน

อีกหนึ่งเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญคือ ช่วยเพิ่มกำไรให้แก่ธุรกิจ การสร้างโอกาสในการแข่งขัน และการลดระยะเวลาในการขนส่ง เพราะความรวดเร็วในการขนส่งจะเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการในการนำสินค้าออกไปสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพในกระบวนการซัพพลายเชน อาทิเช่น สแกนเนอร์แบบพกพานำมาใช้เพื่อสแกนบาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ด ขณะที่ระบบจีพีเอสนำมาติดตั้งเพื่อติดตามยานพาหนะในการขนส่งไปยังจุดหมาย กล้อง และเซ็นเซอร์ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย และตรวจสอบการเคลื่อนถ่ายของสินค้าในทุกกระบวนการของโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
ข้อมูล : กุญแจสำคัญต่อการบริหารจัดการ

ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น นอกจากจะมีการวางแผนที่ดีแล้ว ผู้ประกอบการต้องมีความตื่นตัว มีไหวพริบพร้อมแก้ปัญหา และพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอที่สำคัญคือการนำ "ข้อมูล” ที่มีอยู่มาแปลงในเชิงวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการพัฒนาองค์กร และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับลูกค้า และหน่วยงานแต่ละฝ่ายภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว เสริมประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการขององค์กรธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้น

UIH เสริมจุดเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ครบวงจร

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเสริมระบบโลจิสติกส์ครบวงจร เพื่อสร้างความประทับใจลูกค้าทั้งภายใน และภายนอกในยุค 4.0  อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการในระยะยาวจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานการจัดการขององค์กรธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้น

“การแข่งขันของธุรกิจไม่ได้อยู่แค่เพียงการมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าหรือ
ทันสมัยกว่าไว้ในครอบครองเสมอไป แต่อยู่ที่การเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ”

UIH พร้อมให้คำปรึกษา สำหรับอุตสาหกรรม และองค์กรธุรกิจ ที่จะดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ครบวงจร ที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจของคุณ ดูแลการติดตั้งจนแล้วเสร็จ พร้อมบริการหลังการขายที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจการค้าได้ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศได้อย่างหมดห่วงสนใจบริการ UIH Smart Logistics Solution สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2016-5000

หรืออีเมล info@uih.co.th