UIH BoD เส้นทางลัด สู่ความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

การใช้บริการวงจรสื่อสารในปัจจุบัน Bandwidth (ขนาดของช่องสัญญาณ) ซึ่งเป็นตัวกำหนดความเร็วในการรับ - ส่งข้อมูล เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องระบุความต้องการไว้ และมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้ใช้บริการมีความต้องการในการปรับ เพิ่ม - ลด ความเร็ว ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป

ในบางครั้งการกำหนดค่า Bandwidth ตอนเริ่มต้นใช้บริการ เป็นคำถามที่เรามักพบบ่อย ๆ ว่า “ค่า Bandwidth ที่เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรลูกค้าแต่ละราย ควรจะเป็นเท่าไร จึงจะเพียงพอต่อการใช้งาน?” ซึ่งกว่าที่จะหาค่า Bandwidth ที่เหมาะสมในการใช้งาน โดยคำนึงถึงปัจจัยหลัก ทั้งในด้านความเร็ว และต้นทุนนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทดสอบและปรับแต่ง Bandwidth โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้บริการรายใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใช้บริการรายเดิมที่มีการขยายตัว มีการเติบโตของธุรกิจ มีการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้งาน หรือ Application ที่เปลี่ยนไปตาม Trend ในยุค Digital ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่มีสูตรสำเร็จในการกำหนดค่า Bandwidth ที่เพียงพอ และเหมาะสมในตอนเริ่มต้นใช้งาน และอาจจะต้องมีการทดลองใช้งานไปสักระยะก่อน

ใน ขณะเดียวกันการ Upgrade Bandwidth ในปัจจุบันจะมีระยะเวลาในการดำเนินการ ทั้งในส่วนของเอกสาร ขั้นตอนภายใน (Process) ในการดำเนินการต่างๆ การขออนุมัติงบประมาณ ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนทางด้านเทคนิค ความล่าช้าในการนัดหมาย ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเอง อุปสรรคจากตัวอย่างเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือสูญเสียโอกาสได้ หากเกิดความล่าช้า    

  

  

  

นอกจากนี้เรายังพบอีก ว่า ลูกค้าบางกลุ่มมีความต้องการใช้งาน Bandwidth ที่ไม่คงที่ เช่น มีความต้องการใช้ Bandwidth สูงๆ แค่บางช่วงเวลาในแต่ละวันหรือในแต่ละวันของสัปดาห์ หรือในแต่ละเดือนของปี เช่น กลุ่มธุรกิจโรงแรม มักจะมีผู้ใช้งานมากในช่วงฤดูท่องเที่ยว กลุ่มสถานศึกษา มักมีการใช้งานสูงในช่วงเปิดภาคเรียนกลุ่มธุรกิจ Broadcast ที่ออกอากาศเป็นบางช่วงเวลา เป็นต้น

หรือแม้กระทั่งความต้องการที่จะ เพิ่ม Bandwidth ในทันทีในบางสถานการณ์ เช่น การเพิ่ม Bandwidth ให้กับวงจรสำรอง เมื่อวงจรหลักไม่สามารถใช้งานได้ การเพิ่ม Bandwidth ให้กับบางวงจรที่เกิด Congestion อันเนื่องมาจากการใช้งานที่สูงผิดปกติ เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพในการให้บริการได้ดีตามเดิม การเพิ่มBandwidth เร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อแผนธุรกิจ เป็นต้น

จากความต้องการใช้งานที่เปลี่ยนไปในข้างต้น ก่อให้เกิดบริการที่เรียกว่า UIH BoD (Bandwidth on Demand) เครื่องมือในการบริการจัดการ Bandwidth สำหรับลูกค้าองค์กร โดยสามารถปรับเปลี่ยน Bandwidth วงจรต่างๆ ได้ด้วยตัวเองในแบบDynamic Bandwidth โดยการใช้บริการผ่าน Web Portal Service (https://portal.uih.co.th) ของ UIH

BoD จะทำให้หมดปัญหาเรื่อง Bandwidth ไม่พอใช้งาน ลดขั้นตอนการดำเนินงาน และลดระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน Bandwidth ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ และปลอดภัย ดังนี้
1. เปิด Web Browser เพื่อเข้าสู่ UIH Web Portal Service และหน้าจอ BoD โดยผ่านทาง Internet (https://portal.uih.co.th)
2. Sign in เข้าระบบด้วย Username และ Password ของลูกค้าแต่ละราย และป้อน OTP ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันตัวตน
3. ทำการเลือกวงจรที่ต้องการปรับเปลี่ยน Bandwidth และยืนยันด้วย OTP ที่ได้รับผ่านทาง SMS อีกครั้ง เพื่อยืนยันการปรับเปลี่ยน Bandwidth

หมายเหตุ: ระบบจะทำการบันทึก Records ในการปรับเปลี่ยน Bandwidth แต่ละครั้ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

UIH BoD บริการที่มุ่งมั่นที่พัฒนาโดยคำนึงถึงความสำเร็จขององค์กรลูกค้าเป็นสำคัญ ตรงต่อความต้องการ ทำให้เกิดความยืดหยุ่น และมีต้นทุนที่เหมาะสมตามการใช้งานจริงช่วยให้การบริหารจัดการ Bandwidth ในองค์กรกลายเป็นเรื่องง่าย และก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เนื้อหาโดย คุณภูสิทธิ์ ชีวกนิษฐ์ Engineer Expert, UIH