Voice

ระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต ช่วยให้องค์กรบริหารงบประมาณในการติดต่อทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างคุ้มค่า โดยมีบริการที่เหมาะสมกับการใช้งาน 3 ประเภท ได้แก่

1. UIH Voice บริการโทรศัพท์ระหว่างสาขาได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ทางไกล ทั้งนี้ ไม่รองรับการโทรออกภายนอกไปยังโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

2. UIH Voice Fixed Line – Lite บริการโทรออกไปยังโทรศัพท์พื้นฐาน,โทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรไปต่างประเทศในราคาประหยัด 

3. UIH Voice Fixed Line บริการจัดหาเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานให้กับลูกค้าที่ต้องการ เพื่อให้สามารถโทรออกไปยังโทรศัพท์พื้นฐาน, โทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรไปต่างประเทศได้ในราคาประหยัดด้วยราคาที่ถูกกว่าค่าโทรปกติของ Operator และสามารถรับสายที่โทรเข้ามาได้