SSL-VPN

บริการเชื่อมต่อแบบวงจรเสมือนจริง (Virtual Private Network: VPN) ผ่านอินเทอร์เน็ตจากต่างพื้นที่เข้าสู่เครือข่ายข้อมูลขององค์กร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นภายในเครือข่ายขององค์กรได้เมื่ออยู่นอกสำนักงาน โดยใช้งาน Secure Remote Access ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายขององค์กร ควบคุมความปลอดภัยด้วย User Name และ Password ส่วนตัว ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการสื่อสารข้อมูลขององค์กรให้สะดวก รวดเร็วขึ้น และสามารถใช้งานได้ทุกสถานที่ โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานข้อมูลภายในองค์กรเสมือนทำงานอยู่ที่สำนักงาน ภายใต้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อในรูปแบบของ IP และ TCP/IP Protocol