Internet Analytics

บริการวิเคราะห์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานจากข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) โดยสามารถแสดงผลเป็นกราฟข้อมูลการใช้งาน ซึ่งเหมาะแก่การนำไปใช้รายงานผู้บริหาร หรือนำไปใช้วางแผนการจัดการแบนด์วิธในองค์กร หรือนำไปใช้วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการอินเทอร์เน็ตในปีถัดไป เป็นต้น