SSL VPN

PictureTest

บริการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) สามารถเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลขององค์กรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นภายในเครือข่ายขององค์กรได้เมื่ออยู่นอกสำนักงาน โดยใช้งาน Secure Remote Access เพื่อการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายขององค์กรผ่านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการส่งข้อมูลด้วย SSL (Secure Socket Layer) และควบคุมความปลอดภัยด้วย User Name และ Password ส่วนตัว ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการสื่อสารข้อมูลขององค์กรให้สะดวก รวดเร็วขึ้น และสามารถใช้งานได้ทุกสถานที่ โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานข้อมูลภายในองค์กรเสมือนทำงานอยู่ที่สำนักงาน ภายใต้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อในรูปแบบของ IP และ TCP/IP Protocol