Mail Hosting

PictureTest

บริการพื้นที่และบริการอีเมลผ่านเว็บหรือใช้ e-Mail client software ซึ่งเป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานอีเมลของแต่ละองค์กรธุรกิจ โดยข้อมูลอีเมลจะอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุด พร้อมด้วยการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ จึงป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้เป็นอย่างดี ผ่านระบบ Anti-Virus และ Anti-Spam ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบริการนี้สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งทาง Microsoft Outlook, Eudora และอื่นๆ