IP Address

PictureTest

สำหรับการสื่อสารและรับส่งข้อมูลในระบบ Internet นั้น สิ่งที่สำคัญคือที่อยู่ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ดังนั้น IP Address จึงเปรียบเสมือนบ้านเลขที่ เพื่อให้เราสามารถติดต่อบุคคลอื่นและให้บุคคลอื่นสามารถติดต่อเราได้ ซึ่งหากลูกค้าใช้บริการ Internet ของ UIH ก็จะได้รับ IP Address ควบคู่ไปด้วย แต่หากในกรณีที่ลูกค้าต้องการจดทะเบียน IP Address ในนามของลูกค้าเอง ทาง UIH พร้อมให้บริการจดทะเบียน IP Address และ AS Number กับหน่วยงาน APNIC ซึ่งดูแลจัดสรร IP Address ในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก