Content Filtering

PictureTest

บริการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตขององค์กรธุรกิจ โดยการกำหนดนโยบาย และการอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ของพนักงานในองค์กร ช่วยลดปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับงาน  ทำให้อินเทอร์เน็ตขององค์กรถูกใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยลดความเสี่ยงในการติดไวรัสหรือการโจมตีที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย