Cloud Authentication

 • สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • ลูกค้าไม่ต้องลงทุนทั้ง software และ hardware
 • ลูกค้าไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่ชำนาญ
 • สะดวกต่อการบริหารจัดการผู้ใช้งาน ผ่านหน้า Web Interface
 • ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน ผ่านหน้า Web Interface ได้ด้วยตนเอง
 • สามารถปรับเปลี่ยนหน้า Login โดยใส่ Logo ได้ตามต้องการ
 • สามารถกำาหนด Package การใช้งาน ซึ่งสามารถควบคุมการใช้งานได้ดังนี้

 ✔ Speed (Upload/Download) ✔ Expire date ✔ Session User ✔ Session timeout ✔ Idle timeout

 • สามารถนำไปใช้งานภายในองค์กร และให้บริการลูกค้าขององค์กรนั้น ๆ เช่น โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ธนาคาร โรงพยาบาล ฯลฯ
 • ลงทุนต่ำ
 • มีระบบจัดเก็บ Authentication Log ซึ่งใช้อ้างอิงได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • สามารถ Import User ได้ทีละหลาย ๆ User
 • สามารถ Generate card (Voucher) เพื่อให้ลูกค้าของแต่ละองค์กรนำไปใช้งาน