Cloud Authentication

PictureTest

บริการ Cloud Authentication ของบริษัทยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) เป็นบริการประเภท Software as a Service (SaaS) ซึ่งเป็นบริการพร้อมใช้งานผ่านคลาวด์โดยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจะได้รับการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานด้วย Username - Password และมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 

ธุรกิจประเภทใดบ้างที่สามารถใช้บริการนี้

  • Cloud Authentication for Corporate เป็นบริการที่เหมาะสมกับทุกองค์กรที่มีพนักงานในองค์กรเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยผู้เข้าใช้งานจะได้รับการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วย Username และ Password ซึ่งระบบจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
  • Cloud Authentication for Hotspot เป็นบริการที่เหมาะสมกับองค์กรที่ต้องการให้ผู้อื่นเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น (1) ลูกค้าของธนาคารซึ่งกำลังรอคิวเข้าทำธุรกรรมกับทางธนาคาร (2) โรงแรมที่มีลูกค้าเข้าพักในห้องพัก หรือใช้บริการบริเวณล๊อบบี้ หรือห้องอาหารของโรงแรม (3) ร้านกาแฟ หรือร้านอาหาร ที่ต้องการให้แขกที่มารับประทานอาหารเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 

สำหรับบริการประเภท Hotspot ระบบจะสามารถกำหนดค่าความเร็วในการใช้งาน Up Speed / Down Speed ของผู้ใช้งานได้ รวมถึงการกำหนดชั่วโมงการใช้งานได้ด้วยเช่นกัน     อีกทั้งระบบยังสามารถเตรียมข้อมูลสำหรับใช้ในการนำไปเป็นข้อมูลเพื่อจัดทำบัตรอินเทอร์เน็ตการ์ด โดยระบบยังมีหน้าเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบในการเข้าไปบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานที่ได้รับบัตรอินเทอร์เน็ตการ์ดไปใช้งาน เช่น การบันทึกหมายเลขบัตรประชาชน


นอกเหนือจากการให้บริการในรูปแบบปกติแล้ว UIH ยังสามารถจัดทำระบบลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self-Register) เพิ่มให้แก่องค์กรที่ต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้งานได้ด้วยตนเองอีกด้วย