Internet Wholesale

PictureTest

บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายการติดต่อสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในรูปแบบ Fiber Optic สำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่สนใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีแบนด์วิธขนาดใหญ่ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรายย่อย