ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ C-Care ได้ 2 ช่องทาง ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ช่องทางที่ 1 ฝ่ายดูแลบริการลูกค้าได้ที่ โทร. +66 2016 5678
  • ช่องทางที่ 2 โทรสาร +66 2016 5073
  • ช่องทางที่ 3 e-mail :

Circuit ID คือ หมายเลขประจำวงจรเช่า โดยผู้ใช้บริการจะมีหมายเลข Circuit ID ไม่ซ้ำกัน เหมือนกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ Circuit ID มีประโยชน์มากสำหรับใช้แจ้งปัญหาวงจรขัดข้อง เพราะลูกค้ารายหนึ่งๆ สามารถเช่าใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนวงจร ดังนั้นถ้าลูกค้าทราบ Circuit ID ของวงจรที่เกิดปัญหาขัดข้องจะทำให้เจ้าหน้าที่ C-Care สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งส่งผลให้ท่านได้รับการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว ดังนั้นในการแจ้งปัญหาวงจรขัดข้อง กรุณาแจ้งหมายเลข Circuit ID ด้วยทุกครั้ง

Multi Protocol Label Switching (MPLS) คือ โครงข่ายความเร็วสูง ซึ่งได้ถูกพัฒนามาจากโครงข่าย IP แบบเดิม ทำให้การรับ-ส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วที่สูง Delay ต่ำ รองรับโปรแกรมสำเร็จรูป ( Application) ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น Data, Voice และ VDO อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถกำหนด QoS ได้ตามความต้องการ

เกิดได้หลายสาเหตุ โดยสามารถแบ่งกลุ่มของสาเหตุได้เป็น 6 สาเหตุ ดังนี้

  1. สาย Drop Wire เสียหาย เช่น ถูกรถเกี่ยวสายขาด เกิดจากการย้ายแนวเสาไฟทำให้สายเกิดการ Loss, Leak หรือ Short, อุปกรณ์ Protection เสีย และเกิดจากคู่สายภายในลูกค้า เป็นต้น
  2. สาย Optical Fiber เสียหาย เช่น ถูกรถเกี่ยวสายขาด , เกิดจากการย้ายแนวเสาไฟของ กฟผ. สายเกิดการ Loss หรือ Crack เนื่องมาจากไฟไหม้แนวสาย เป็นต้น
  3. AC/DC ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เช่น กฟผ . ตัดกระแสไฟฟ้า เสาไฟฟ้าล้มเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ หรือแบตเตอรี่ Back up ขัดข้องหรือหมด เป็นต้น
  4. อุปกรณ์เสีย เช่น Modem / Card ที่ชุมสาย / อุปกรณ์แม่ข่าย /LAN switch เป็นต้น
  5. เกิดการขัดข้องที่ลูกค้าเช่นมีการปิดโมเด็ม อุปกรณ์แม่ข่าย คู่สายภายในของลูกค้ามีปัญหา มีการย้ายอุปกรณ์หรือคู่สาย และระบบไฟฟ้าหรือระบบปรับอากาศเสีย เป็นต้น
  6. ปัญหาอื่นๆ เช่น ระบบปรับอากาศที่ชุมสายร้อนเกินไป Software มีปัญหา Connector Cable มีปัญหา เป็นต้น

เนื่องจากสาย Optical Fiber แต่ละเส้นมีขนาดเล็กมาก ดังนั้นในการตัดต่อหรือแก้ไขจึงต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงความพิถีพิถันในการเชื่อมต่อสายใยแก้ว ประกอบกับสาย Optical Fiber มักจะมีการเดินสายไว้ตามถนนหลวง พื้นที่ป่าเขา หรือพื้นที่ที่มีการคมนาคมไม่สะดวก ดังนั้นในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขในแต่ละครั้งจึงต้องใช้เวลาในการเดินทางและการเข้าถึง