SMART TAX

ให้เรื่องภาษีนิติบุคคลขององค์กรคุณกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยโซลูชั่น SmartTax ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (สพธอ.) ตัวช่วยครบวงจรในการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ให้ทั้งคู่ค้า และ กรมสรรพากร ในรูปแบบ PDF/A-3 และXML มั่นใจได้ด้วยSecurity ขั้นสูง โดยการลงลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Digital Signature) ด้วยใบรับรอง (Digital Certificate) ของแต่ละองค์กร ถูกต้องตามมาตรฐาน ในการนำส่งกรมสรรพากร สามารถเชื่อมต่อระบบ ERP และระบบงานด้านธุรกรรมขององค์กรได้หลายรูปแบบทั้ง API, SFTP Server และ Web Upload สามารถจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ค้นหาเอกสารได้ง่ายด้วยระบบ SmartDocument

Key Highlight

  • Increase Customer Competence ลดกระบวนการจัดทำ และนำส่งภาษีฯ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ลูกค้า
  • One-Stop e-Tax service ง่าย ครบ จบในที่เดียวทั้งการจัดทำ และนำส่งกรมสรรพากร 
  • Trusted Service Provider สะดวก และน่าเชื่อถือ ด้วยผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐ