SMART TAX

มิติใหม่เอกสารธุรกรรมทางบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

บริการที่ช่วยให้เรื่องภาษีขององค์กรคุณเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก และวุ่นวายอีกต่อไป ด้วยบริการรองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางบัญชี การเงิน ต้นทุนการใช้กระดาษ และการจัดส่งเอกสาร รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสาร การนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) การออกบิล และเอกสารต่างๆ จนถึงขั้นตอนการชำระภาษีสำหรับองค์กรธุรกิจ มาพร้อมระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด


UIH ได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ จากกรมสรรพากร


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/registered#top